top of page

搵兩餐  :) JOBS PAGE 

因為平等競爭條例, 協會係唔可以建議 / 提出會員嘅收費,  但係協會建議大家可以考慮幾個因素 : 

-你係一個碩士生  :)  報一個你覺得碩士生應得嘅價錢. 考慮吓你俾咗幾多錢投資讀呢個科目, 要幾耐回本 ....  

- 車馬費

- 樂器租借費用

- 使唔使寫報告 ( 需要幾耐 ?) 

bottom of page